Published: Saturday, 23 May 2015

Zasady rekrutacji do Niepublicznego Przedszkola
Caritas Archidiecezji Krakowskiej im. Marii Montessori

 1. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-5 lat, w pełni samodzielne w zakresie samoobsługi (samodzielne w toalecie
  oraz podczas spożywania posiłków).W uzasadnionych przypadkach może zostać przyjęte dziecko w wieku 2,5 roku.
 2. Poza kolejnością do Przedszkola przyjmowane są dzieci, których rodzeństwo w obecnym roku uczęszcza już do Przedszkola.
 3. Dzieci przyjmowane są do Przedszkola w miarę wolnych miejsc, zgodnie z kolejnością składanych wniosków.
 4. W sytuacji, w której liczba wniosków przekracza ilość wolnych miejsc w Przedszkolu, zastosowanie znajdują kryteria ustawowe.
  W dalszej kolejności pod uwagę brane są kryteria dodatkowe.
 5. Rekrutacja do Przedszkola prowadzona jest również w trakcie trwania roku szkolnego, jeżeli Przedszkole w dalszym ciągu dysponuje wolnymi miejscami.
 6. Dzieci nie przyjęte do Przedszkola z przyczyny braku wolnych miejsc mają pierwszeństwo w przyjęciu do Przedszkola w sytuacji zwolnienia się miejsca w trakcie trwania roku szkolnego. Dzieci przyjmowane są wówczas zgodnie z kolejnością składanych, podczas trwania procesu rekrutacji, wniosków oraz zgodnie z obowiązującymi kryteriami ustawowymi lub dodatkowymi.
 7. Dzieci, które nie zostały przyjęte w trakcie trwania roku szkolnego nie przechodzą automatycznie na listę dzieci oczekujących na miejsce
  w Przedszkolu w kolejnym roku szkolnym. Ponownie biorą udział
  w procesie rekrutacyjnym. 
Hits: 2362